Indhold                                                                                                                                                                                                                            

1. Indledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. Baggrund                                                                                                       3
 2. Lovmæssige rammer                                                                                      3

2. Perinatalassistentens virksomhedsområde                                                        4

    2.1 Perinatalassistentens ansvars- og kompetenceområde                                  4

    2.2. Formål                                                                                                         4

                                     

3. Specialiseringsmodulets opbygning                                                                    5

3.1  Varighed                                                                                                        5

3.2  Pædagogisk grundlag                                                                                    5

3.3  Adgangskrav                                                                                                5

3.4  Økonomi                                                                                                        5

 

4. Specialiseringsmodulets indhold                                                                       6

     4.1 Teoriuddannelsen                                                                                          6

     4.2 Praktikuddannelsen                                                                                       6

 

5. Obligatoriske krav og opgaver                                                                           7

5.1  Indstilling til den afsluttende eksamen                                                         7                                                                                                    

5.2 Kvantitative krav til praktikken                                                                    7

5.3 Dokumentation af læring                                                                              8

5.4 Deltagelsespligt                                                                                             8

5.5 Praktisk prøve                                                                                                8

5.6 Afsluttende eksamen                                                                                     8

5.7 Sygeeksamen                                                                                                 8

5.8 Omprøve                                                                                                        8

5.9 Klageadgang                                                                                                 9  

                                                                                            

6. Bevis for gennemført uddannelse                                                                                                                                                       

 

1. Indledning.

1.1 Baggrund.

Der er stærkt politisk fokus på, at den opsporende og forebyggende indsats ved jordemoder styrkes, med henblik på sikring af, at alle børn uanset bosted får en god start på livet. Dette er klart beskrevet i Redegørelsen om Børne- og Ungestrategien (2011).

Ifølge Børne- og Ungestrategien ønskes et stærkere fokus på forebyggelsen tidligt i graviditeten, hvilket indbefatter svangerundersøgelserne, men den hensigt at:

 • sikre, at alle gravide familier tilbydes kvalificerede forebyggende indsatser
 • sikre en tidlig opsporing af mistrivsel hos den gravide og barnet samt en tidlig opsporing af øvrige problemer i familierne
 • sikre tidlig indgriben med kvalificerede forebyggende indsatser over for mistrivsel hos den gravide, hos barnet samt tidlig indgriben ved øvrige problemer i familierne, f.eks. misbrugsproblemer

I dag varetages den perinatale omsorg af jordemødre, fødselsassistenter og sundhedsmedhjælpere/sundhedsassistenter. Da gennemsnitsalderen blandt sundhedsmedhjælpere/sundhedsassistenter med funktioner inden for det perinatale område er høj, og da de, der i øjeblikket arbejder inden for området, forventes at gå af ved naturlig afgang inden for de kommende fem til ti år, er det nødvendigt at etablere et uddannelsestilbud som kan sikre at de politiske målsætninger opfyldes.

 

1.2Lovmæssige rammer:

Perinatal Assistentens arbejdsopgaver varetages i henhold til:

 • Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer
 • Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsnets ydelser m.v.
 • Landstingsforordning nr. 12 af 14. november 2004 om ændring af landtingsforordning om sundhedsvæsnets ydelser m.v.
 • Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 14. februar 2005 om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn. Hvori det fastsættes, at Sundhedsvæsnet kan tilbyde:

o   Forebyggende helbredsundersøgelser af børn.

o   Sundhedspleje for børn under den undervisningspligtige alder.

o   Skolesundhedspleje.

o   Særlig indsats til børn og unge med særlige behov.

o   Almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Som det blandt andet ses i Paragraf 10, stykke 2 i denne bekendtgørelse udføres sundhedsplejen under ledelse af chefdistriktslægen. ( Regionsledelsen )

 

2. Perinatalassistentens virksomhedsområde.

2.1 Perinatalassistentens ansvars- og kompetenceområde

Den færdige perinatalassistent:

 • arbejder forebyggende og sundhedsfremmende
 • arbejder på nedbringelse af antallet af uønskede graviditeter
 • varetager graviditetsundersøgelser
 • understøtter familiedannelsesprocessen
 • yder barselpleje, herunder ammehjælp samt omsorg for det nyfødte barn, i de første otte uger efter fødslen
 • henviser gravide og barslende med sygdomme eller komplikationer (eller mistanke herom) samt syge nyfødte børn til yderligere undersøgelser og behandling i overensstemmelse med de Perinatale Retningslinjer udarbejdet af obstetrisk ledelse ved DIH
 • formidler kontakt til de sociale myndigheder ved opsporing af (risiko for) omsorgssvigt eller øvrige problemer med forældreevnen

Perinatalassistenten arbejder under den lokale ledelses faglige ansvar, mens den ledende regionslæge har det overordnede faglige ansvar.

Indsatsen inden for det perinatale område planlægges lokalt i regionen på en sådan måde, at regionens jordemødre kan aflægge jævnlige konsulentbesøg i byer og bygder med perinatalassistent. Jordemødrene skal i forbindelse med deres konsulentbesøg undersøge alle gravide lokalt, afvikle fødselsforberedelse og fungere som faglige sparringspartnere for perinatalassistenten.

 

Hvis der er ansat sygeplejerske, sundhedsplejerske eller sundhedsassistent med specialisering i sundhedspleje, samarbejder de professionelle om mødre og børn den første uges tid efter fødslen, hvorefter perinatalassistentens rolle nedtones, og hun arbejder under supervision af de øvrige fagprofessionelle

Perinatalassistenten tilbydes et årligt kompetenceudviklingsophold af en til to ugers varighed på regionssygehuset, hvor hun har mulighed for at deltage i graviditetsundersøgelser, fødsler og barselpleje varetaget af jordemødrene samt i øvrige undersøgelser og behandlinger af relevans for hendes virke inden for det perinatale område.

2.2 Formål med specialiseringsmodulet til perinatalassistent er at deltagerne kvalificerer sig til at kunne:

 • arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
 • varetage seksualvejledning
 • varetage undersøgelser og pleje af samt omsorg for gravide og barslende kvinder med ukomplicerede forløb samt deres raske nyfødte børn
 • identificere (risiko for) sygdomme og / eller komplikationer i svangerskab og barselperiode
 • henvise til læge eller jordemoder ved patologiske tilstande eller mistanke herom
 • understøtte familiedannelsesprocessen, herunder at identificere ressourcer
 • vurdere forældreevnen og formidle kontakt til socialvæsenet ved tegn på omsorgssvigt eller mistrivsel i familien
 • indgå i et tværfagligt samarbejde
 • yde nødhjælp i akut opståede situationer

3. Specialiseringsmodulets opbygning

3.1 Varighed

Udannelsens varighed er i alt 30 uger

Specialiseringsmodulet tilrettelægges over tredive uger fordelt på 12 ugers teori, femten ugers praktik og efterfølgende 3 ugers teori, som anvendes til udarbejdelse af en afsluttende opgave samt eksamensafvikling.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Den praktiske del af uddannelsen afvikles dels på Dronning Ingrids Hospital (DIH) dels på et af regionssygehusene. Praktik på DIH indlægges som enkelte dage (i alt ca. 5 af slagsen) i løbet af teoriperioden med henblik på at skabe så god en kobling mellem teori og praksis som overhovedet mulig. Resten af praktikken foregår som ’en sammenhængende periode på et regionssygehus.

 

Praktik afvikles i jordemodercentre, på patienthoteller, på fødestuer, på sengeafdelinger, i sundhedsplejen, i ambulatorier, på klinikker for prævention og venerea m.m..

3.2 Pædagogiske grundlag

Læring i teoridelen foregår via lærerstyret og dialogbaseret undervisning, via elevers undervisning af hinanden, via opgaveløsning individuelt og i grupper, via træning i simulerede situationer, via selvstudier m.m.. Der indlægges i teoriforløbet en række observationsdage i praksis, som der efterfølgende tages afsæt i og reflekteres over i undervisningen på skolen (se nedenfor under ”Praktik”). I praktikken går læringen via observation over stigende grader af deltagelse til selvstændig varetagelse af graviditetsundersøgelser og barselpleje ved ukomplicerede forløb med fødsel af raske, mature børn

 

3.3 Adgangskrav

 • Sundhedsassistentuddannelsen (eller tilsvarende uddannelse)
 • Minimum to års erhvervserfaring som sundhedsassistent i det grønlandske sundhedsvæsen og gerne med erfaringer inden for det perinatale område

Det er regionsledelsernes ansvar at indstille lokale sundhedsassistenter til optagelse på specialiseringsmodulet. Det er ligeledes regionsledelsernes ansvar inden kursusstart at tilbyde kommende kursist(er) uden erfaringer inden for det perinatale område et ophold af et par ugers varighed på et fødested, hvor de kan deltage i jordemoderens arbejde med gravide, fødende og barslende kvinder

 

3.4Økonomi:

Kursisten er ansat i en af regionerne og udbetales løn af den pågældende region under hele specialiseringsmodulets længde.

 

4. Specialiseringsmodulets indhold

Fokus / omdrejningspunktet i specialiseringsmodulet er ukompliceret graviditet og    barsel, de hyppigste komplikationer i den sammenhæng samt grænserne for det normale

 

4.1 Teoriuddannelsen.

Målet er, at kursistenskal have viden om:

 • De Perinatale Retningslinjer, herunder visitationsretningslinjer
 • Graviditetsundersøgelsernes indhold med særligt fokus på grønlandske forhold
 • Forebyggelse, screening, sundhedsfremme og sundhedspædagogik
 • Anatomi og fysiologi af betydning for graviditet og barsel
 • Fysiologiske forandringer i graviditeten
 • Fosterets vækst, bevægelser og fosterhjertelyd
 • Fostervand, herunder dets funktion, mængde, farve m.m.
 • Livsstilsforhold af betydning for graviditet og barsel, herunder særligt kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)
 • De hyppigst forekommende komplikationer under graviditet
 • Fødslen med særligt fokus på fødslens start og fødslens faser
 • Det nyfødte barn og dets behov
 • Ernæring af det nyfødte barn, herunder amning
 • Observation og pleje af samt omsorg for moder og barn efter fødslen
 • Seksualitet, genoptagelse af seksuallivet efter fødslen, seksuelt overførte sygdomme (SOS), familieplanlægning, herunder prævention, m.m.
 • Etik og menneskesyn
 • Psykologiske aspekter af graviditet og moderskab / forældreskab samt spædbarnspsykologi
 • Sorg og kriseteorier
 • Kommunikation, herunder den motiverende og den svære samtale
 • Didaktik
 • Familiedannelse, herunder forældreevne, tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
 • Omsorg, omsorgssvigt og manglende trivsel i familien, herunder tidlige tegn på samme
 • Øvrige social- og sundhedsprofessionelles virksomhedsområder
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, herunder muligheder for henvisning til øvrige social- og sundhedsprofessionelle
 • Refleksion (som læringsredskab)

4.2 Praktikuddannelsen

Målet er, at perinatalassistenten skalhave færdigheder i at:

 • Varetage undersøgelser (for detaljer se bilag1), af sunde gravide med ukompliceret graviditet, jf. De Perinatale Retningslinjer
 • Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende
 • Arbejde sundhedspædagogisk, herunder afvikling af motiverende og svære samtaler, undervisning m.m.
 • Vejlede i seksualitet og prævention
 • Kommunikere professionelt
 • Foretage terminsberegning (Naegels regel)
 • Vejlede gravide i livsstilsforhold med særligt fokus på KRAM faktorerne
 • Opspore tegn på sygdomme, komplikationer eller patologisk udvikling i forbindelse med graviditet - og henvise til relevant instans ved afvigelser fra det normale eller ved mistanke herom
 • Afvikle barselbesøg
 • Observere, pleje og yde omsorg for barselkvinder og deres nyfødte børn
 • Vejlede i amning og kunstig ernæring af det nyfødte barn
 • Vejlede i genoptagelse af seksuallivet og familieplanlægning
 • Skelne ukompliceret graviditet og barsel fra kompliceret graviditet og barsel
 • Opspore tegn på sygdomme, komplikationer eller patologisk udvikling hos barselkvinder og deres nyfødte - og henvise til relevant instans ved afvigelser fra det normale eller ved mistanke herom
 • Yde nødhjælp i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel
 • Opspore gravide og barslende kvinder med særlige behov i relation til familiedannelsen, herunder behovet for en styrket indsats til forbedring af forældreevnen, forebyggelse af omsorgssvigt m.m.
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde omkring gravide med særlige behov
 • Journalføre og registrere samt dokumentere (egen indsats)
 • Reflektere i og over praksis samt over egen læring

5. Obligatoriske krav og opgaver

 

5.1 Kvantitative krav til praktikken:

Kursisten skal i løbet af specialiseringsmodulet deltage i og / eller varetage:

 • 75 graviditetsundersøgelser
 • Undersøgelser af samt omsorg for 20 barselkinder
 • Undersøgelser af samt omsorg for 20 nyfødte børn
 • Ammevejledning af 10 barselkvinder

 

5.2 Dokumentation af læringen:

Refleksions- og erfaringsskemaer anvendes til dokumentation af læringen. Til dokumentation af opfyldelse af de kvantitative krav anvendes dertil udviklede skemaer (jf. afsnittet ”Kvantitative krav.”)

 

5.3 Deltagelsespligt:

Der er deltagelsespligt under såvel den teoretiske undervisning som praktikken. For at indstille sig til den afsluttende eksamen skal eleven have deltaget i 90 % af den teoretiske undervisning og 90 % af praktikken.

Der undervises gennemsnitligt 30 lektioner om ugen i teoridelen, og det forventes, at kursisten møder vel forberedt op til undervisningen. I praktikken skemalægges kursisten til 40 ugentlige timer. Med hensyn til øvrige krav i forhold til afslutning af uddannelsen se afsnittet: ”Prøver og eksamen.”

       

5.4 Praktisk prøve:

Praktikken afsluttes med en praktisk prøve. Prøven finder sted i jordemoderkonsultationen. Der udvælges i god tid før prøveafviklingen en lavrisiko gravid i sidste trimester, og hendes svangreundersøgelse fungerer som prøvegrundlag. Den praktiske prøve vurderes bestået / ikke bestået af praktikvejlederen

For detaljer omkring prøven se særskilt dokument.

 

5.5 Indstilling til den afsluttende eksamen kræver:

 • Opfyldelse af deltagelsespligten
 • Opfyldelse af de kvantitative krav (jf. afsnittet ”Kvantitative krav”)
 • At den praktiske prøve er bestået

At obligatoriske opgaver er afleveret og bestået

 

5.6 Afsluttende eksamen.

Specialiseringsmodulet i sin helhed afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig opgave, der har afsæt i en situation fra praksis. Opgaven danner grundlag for en mundtlig eksamen. Den afsluttende eksamen bedømmes efter den grønlandske karakterskala (GGS) ved ekstern censur

For detaljer omkring den afsluttende opgave samt eksamen se særskilt dokument

        

5.7 Sygeeksamen.

En deltager i specialiseringsmodulet, der er fraværende pga. sygdom eller anden uforskyldt årsag, kan indstille sig til sygeeksamen. Sygdom skal være dokumenteret ved en erklæring fra en læge.

 

Meddelelsen om sygdom gives til Peqqissaanermik Ilinniarfik inden tidspunktet for prøven, og lægeerklæringen skal afleveres indenfor tre dage. Hvis meddelelsen om sygdom ikke gives rettidigt, betragtes det som første prøveforløb. Peqqissaanermik Ilinniarfik tilrettelægger sygeeksamen under hensyntagen til den enkelte og de praktiske muligheder.

Hvis sygdom betinger, at den pågældende ikke kan aflevere den obligatoriske skriftlige prøve rettidigt, ændres afleveringsfristen efter aftale med Peqqissaanermik Ilinniarfik. I hvert enkelt tilfælde tages der stilling til, om der skal afleveres en lægeerklæring.

5.8 Omprøve.

Såfremt en deltager ikke består den afsluttende prøve, gives der mulighed for, at hun kan genindstille sig til prøven yderligere to gange.

Første omprøve tilrettelægges efter det ordinære forløb og under hensyntagen til, at den pågældende skal have mulighed for at modtage vejledning og forberede sig til prøven. De nærmere betingelser aftales med uddannelsesinstitutionen.

Består hun ikke første omprøve gives mulighed for, at hun kan indstille sig til anden omprøve.

Tilrettelæggelsen af anden omprøve tilrettelægges med uddannelsesinstitutionen.

En deltager, der ikke består den afsluttende eksamen, har mulighed for at udarbejde en ny evt. med udgangspunkt i den ikke beståede opgave.

 

5.9 Klageadgang.

En deltager kan indgive skriftlig og begrundet klage over afgørelser truffet af skole inden 4 uger efter modtagelsen.

En deltager kan ligeledes indgive skriftlig og begrundet klage til skolen vedr. forhold ved prøver og opgaver. Klager over sådanne skal indgives inden 8 dage efter, at bedømmelsesresultatet er meddelt den pågældende.

        Deltageren kan i sin klage præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre:

 • Prøvegrundlaget, herunder vejledning eller opgaven i forhold til uddannelse og mål.
 • Prøveforløbet og
 • Bedømmelsen.

         Peqqissaanermik Ilinniarfik behandler klagen. Hvis klagen ikke tages til følge, videresender

         Peqqissaanermik Ilinniarfik klagen til behandling i bestyrelsen for Peqqissaanermik

         Klagen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

        

  6.0 Bevis for gennemført uddannelse.

  Peqqissaanermik Ilinniarfik udsteder bevis på at deltageren har gennemført og bestået specialiseringen til perinatalassistent.